A仔 的搜尋結果

文章

文字啊比的潛水人生 於 23/10/2018 發表

好多人對於潛水都好好奇,但發現好多人都唔知道潛水牌照既級別分別,更唔清楚自己要考啲咩牌先適合自己,所以今日想整合一篇關於潛水牌照既文章。而係呢篇就先講解大眾比較普及既潛水牌...

< 1 >