FDR 的搜尋結果

文章

Sam哥飛機駕駛艙 於 09/08/2018 發表

🛬每次飛機發生空難,新聞報導總會提到「黑盒」🕋呢個詞語。黑盒,即係飛航紀錄器,一架飛機上嘅飛航記錄器都包含兩個唔同嘅部份,分別係飛行資料記錄器(FDR)同駕駛艙通話記錄器(CVR)。好多嘅空難發生之後,調查人員都只可以靠飛航記錄器搵出飛機失事之前機內系統嘅運作情況。因為空難通常發生喺一瞬間,機師同全部乘客都同時遇難令到證詞無跡可尋,調查失事原...

< 1 >