LWL 的搜尋結果

文章

有乜講乜 於 26/07/2020 發表

我有個朋友係做設計嘅 設計呢樣嘢,我識條鐵咩!但係喺嗰個時代呢個地方,做設計嘅都係好型,做廣告設計直情係天之嬌子,最有腦最醒嘅最潮嘅都去晒做廣告設計,見到佢咁有型,我都試個想轉行做廣告,揾佢一齊度張CV,我出橋,佢出Artwork。最後,成張A4紙白雪雪,剩係喺正中間有幾粒细英文字寫咗我嘅英譯中文名。結果……得到好多interview...

< 1 >