man utd 的搜尋結果

文章

文字曼聯專區 於 14/06/2011 發表

新一輩的曼聯迷,包括筆者在內都唔係好知點解唔好叫曼聯做Man U,其實係點解呢??為此筆者上網尋找,綜合咗不同網頁的講法,發現這個字對曼聯而言係一個絕對侮辱性的字眼!曼聯迷絕對唔...

< 1 2 >